Vés al contingut

Política de privacitat

El simple fet de visitar aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar les seves dades personals ni que aquestes siguin tractades, a banda dels supòsits establerts en la política de cookies. En cas que l’usuari realitzi alguna de les accions en el lloc web que impliquen un tractament de les seves dades personals, aquestes seran tractades de forma lleial, transparent i en estricte compliment de les disposicions contingudes en el Reglament UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i altra normativa aplicable en cada moment a l’Espai Econòmic Europeu.

La present política de privacitat regula la recollida i el tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels usuaris de l’espai web, quan, accedeixin, naveguin o facin ús de les seves funcionalitats.

En compliment del que disposa l’article 13 RGPD:

Responsable del tractament de les seves dades

 • Unió Consorci i Formació, SL amb NIF B-64719883
 • Telèfon: 93 2594381
 • Correu electrònic: info@ucf.cat
 • Domicili a efecte de notificacions: C/ Esteve Terradas, 30 baixos Parc Sanitari Pere Virgili (Edifici Tramuntana) 08023 Barcelona

Finalitats del tractament

 • Contacta amb nosaltres: utilitzarem les dades identificatives i de contacte a efectes de resoldre dubtes o consultes que puguin sorgir als usuaris al navegar pel nostre lloc web, així com sobre els serveis oferts per UCF en ell.
 • Subscriu-te: utilitzarem les dades identificatives i de contacte per tal d’enviar-te divulgacions informatives sobre serveis i promocions d’UCF sempre que l’usuari així ho desitgi.
 • Contractació i abonament de serveis: utilitzarem les teves dades identificatives i bancàries per tal de poder executar el contracte de compravenda de serveis en el que tu en seràs part com a beneficiari. Així doncs, la finalitat d’aquest tractament recau en formalitzar una relació contractual amb l’usuari, així com gestionar la tramitació del pagament dels serveis contractats.
 • Accés al campus: farem ús de les teves dades identificatives a efectes de generar un compte d’usuari per tal que puguis accedir a la plataforma virtual des d’on podràs tenir accés als serveis contractats.
 • Expedient acadèmic: tractarem les seves dades identificatives, de contacte i demés informació relativa al curs o cursos que vostè cursi amb l’entitat per tal de portar un expedient que serveixi de registre de la formació que vostè ha rebut per part de l’entitat i que acrediti tota la formació rebuda o en curs.
 • Cookies: el present lloc web disposa de tecnologia per a la implementació, descàrrega ús d’arxius denominats cookies en l’equip o terminal de l’usuari. Les cookies s’utilitzaran per a millorar la navegació en el lloc web, analitzar la navegació dels nostres usuaris així com amb finalitats publicitàries d’oferta de continguts personalitzats. En qualsevol cas, aquests dispositius de descàrrega i emmagatzematge d’informació poden ser bloquejats o inhabilitats mitjançant les opcions de configuració del navegador o en l’apartat de configuració de cookies en el present lloc web. Si desitja més informació pot consultar-la a la nostra Política de Cookies.

Legitimació del tractament de les seves dades

 • L’ús de les teves dades per a contractació i abonament de serveis es realitza per a garantir l’execució d’un contracte en el que vostè n’és part. Així doncs, tractarem les seves dades en virtut del que disposa l’article 6.1 b) RGPD. El mateix és aplicable també al tractament de les seves dades necessari per garantir el seu accés al campus virtual d’UCF.
 • L’ús de les seves dades per a portar el seu expedient acadèmic es realitza per a donar compliment a les obligacions legals imposades a UCF com a entitat de formació professional. Per tant, les seves dades seran tractades per a aquesta finalitat en virtud del que disposa l’article 6.1 c) RGPD.
 • L’ús de les teves dades per contacte i consulta és realitzat sota l’empara de l’interès legítim que ostenta UCF en donar un tracte atent i personalitzat als usuaris del lloc web que puguin realitzar algun tipus de consulta. D’aquesta manera, tractem les teves dades a tal efecte d’acord amb el que disposa l’article 6.1 f) RGPD.
 • L’ús de les teves dades a efectes de subscripció al butlletí informatiu d’UCF per a la realització de publicitat i campanyes promocionals el realitzarem sempre que tu així ho hagis consentit i mentre no retiris el teu consentiment. Així doncs, l’ús de les teves dades es realitzarà en subjecció al que disposa l’article 6.1 a) RGPD. El mateix succeeix amb l’ús de les teves dades derivat del tractament realitzat mitjançant les Cookies no necessàries per navegar de les quals fa ús aquest lloc web.

Destinataris de les dades

Amb motiu de les interaccions que realitzis en el nostre lloc web així com de les eventuals contractacions de serveis, les teves dades podran ser comunicades als següents destinataris:

 • Entitats bancàries per a executar el pagament dels serveis contractats, en concret, al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA qui actua com a encarregat del tractament d’UCF i és responsable de brindar el servei de pagament dels serveis contractats.
 • Entitats i institucions de supervisió, investigació, prevenció del frau i descobriment de conductes contràries a la legislació en matèria de Blanqueig de Capitals.
 • A la Oficina de consumidors i usuaris competent en cas d’existir algun tipus de reclamació en la que tu i UCF sou part.
 • Als jutjats i tribunals, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i altres institucions de l’Administració de Justícia quan UCF s’hi trobi obligat legalment.
 • A les administracions públiques competents en aquells casos en que sobre UCF recaigui obligació legal de facilitar les seves dades.
 • A aquells tercers qui tenen accés a determinades Cookies utilitzades en el lloc web que no són titularitat de UCF sempre i quan tu n’hagis consentit el seu ús. Pots consultar aquest extrem en la Política de Cookies.

En qualsevol cas, els accessos dels tercers amb els quals interactuem per a prestar els nostres serveis seran realitzats amb estricte compliment de tots el requisits legals continguts en la normativa vigent en cada moment.

En cap cas les teves dades seran transferides a empreses o organitzacions internacionals ubicades fora de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas que aquest fet canviï, t’informarem i a tal efecte actualitzarem la present Política de Privacitat adoptant-se els mecanismes necessaris per legitimar tals tractaments de les seves dades.

UCF assumeix el seu compromís d’assegurar la confidencialitat i privacitat de les dades aportades pels usuaris del lloc web. Així mateix, es garanteix que no es farà cap més ús de les teves dades a banda dels exposats anteriorment, i en cas que es produeixin canvis ens seràs informat i es recollirà, quan escaigui, el teu consentiment a tal efecte.

Terminis de conservació de les dades

 • Contacta amb Nosaltres: en aquest sentit, conservarem les teves dades mentre siguin necessàries per a resoldre la teva consulta. Un vegada gestionada, es procedirà a conservar les dades durant el termini prudencial d’un any.
 • Contractació i abonament de serveis: conservarem les teves dades mentre sigui vigent la relació contractual. Un cop aquesta s’hagi executat, les teves dades seran conservades durant un termini de cinc anys a efectes de gestions tributaries així com per a respondre davant possibles reclamacions i responsabilitats derivades de la compravenda.
 • Expedient acadèmic: per acomplir aquesta finalitat, tractarem les seves dades indefinidament i mentre vostè no exerceixi cap dret de supressió de les dades al·legant motius legítims. Les seves dades es conservaran de forma permanent per tal de preservar el dret dels alumnes a acreditar la seva formació professional rebuda a l’entitat.
 • Subscriu-te: conservarem les seves dades mentre vostè segueixi donat d’alta en aquesta funcionalitat del lloc web. Un cop retiri el seu consentiment, deixaran de tractar-se les seves dades amb aquesta finalitat.
 • Accés al campus: tractarem les seves dades a tal efecte durant tota la durada de l’execució dels serveis contractats a UCF. Un cop la relació contractual s’hagi acabat, conservarem les seves dades d’accés i se li permetrà accedir-hi durant un termini prudencial de 6 mesos.
 • Cookies: tractarem les seves dades derivades de l’ús d’aquelles cookies tant tècniques i pròpies, com publicitàries i analítiques de tercers que vostè hagi consentit durant els terminis exposats en la Política de Cookies.

Drets dels interessats

En compliment d la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, vostè té dret a:

 • Sol·licitar informació sobre les dades personals de la seva titularitat que siguin tractades per UCF (accés).
 • Sol·licitar la correcció i rectificació d’aquelles dades personals de la seva titularitat que ja no siguin exactes o òptimes per a acomplir amb la finalitat per la qual varen ser recollides (rectificació).
 • Sol·licitar la eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals, quan escaigui d’acord amb la normativa vigent (supressió i limitació).
 • Sol·licitar que es posin a la seva disposició aquelles dades personals de la seva titularitat que estigui tractant UCF en un format estructurat i de lectura mecànica (portabilitat). També, quan escaigui, podrà sol·licitar el fet de no ser objecte de decisions automatitzades.

Per a l’exercici dels seus drets, pot enviar-nos una comunicació escrita a la direcció postal del responsable del tractament o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@ucf.cat. En ambdós casos serà necessari que adjunti fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat equivalent, així com indicar la referència RGPD en l’assumpte del correu.

En cas de que vostè consideri que d’alguna maner hem desatès o vulnerat els seus drets, l’informem que vostè pot interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat)