Vés al contingut

Avaluació de plans d'igualtat (20 h)

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
api_igualtat

Aquest curs té com a objectiu dotar l'alumnat de les eines i metodologies necessàries per identificar i avaluar les accions incloses en un Pla d'Igualtat, determinant els indicadors que mesuren l'assoliment d'una cultura igualitària dins de l'empresa. Aquest curs abasta des de la definició i fases del pla d'igualtat fins a l'ús d'eines quantitatives i qualitatives per a la seva avaluació. 

Els participants aprendran a dissenyar indicadors de gènere, fer el seguiment de les accions del pla i desenvolupar habilitats personals i socials per fomentar la igualtat efectiva en l'entorn laboral.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Determinar els indicadors que mesuren si s'està aconseguint una cultura igualitària a l'empresa.
 • Proporcionar a l'alumnat una metodologia de treball basada en una sèrie d'eines que permetin identificar el procediment d'avaluació de les accions incorporades al Pla d'Igualtat.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Interiorització d’actituds que potenciïn la millora contínua. 
 • Desenvolupament d’actituds que afavoreixin la comunicació per a la millora de les relacions interpersonals, fomentant l'autoestima i l'autoconeixement.
 • Posada en valor de l'ús de tècniques que afavoreixin la motivació i el control de les emocions.
 • Foment de situacions que afavoreixin la igualtat.
 • Importància de desenvolupar actituds resilients per assolir objectius definits.  

 

Contingut
 • Mòdul 1. Definicions i marc normatiu (5 h)
 • Recorregut històric. Nacions Unides. Unió Europea. Espanya
 • Enfocaments en la intervenció pública a favor de la igualtat entre dones i homes
 • Disseny i definició dels indicadors que mesuren els objectius assolits en una Cultura empresarial igualitària
  • Responsabilitat social i igualtat efectiva de dones i homes
  • Cultura corporativa igualitària
 • Transversalitat de la perspectiva de gènere
  • Metodologia de treball
  • Eines quantitatives i qualitatives
  • Fonts i recollida d'informació
 • Mòdul 2. Els plans d'igualtat (5 h) 
  • Definició d'un Pla d'Igualtat
  • Finalitat del Pla d'Igualtat
  • Entitats amb obligació de negociar un Pla d'Igualtat
  • Obligació d'implantar un Pla d'Igualtat
 • Mòdul 3. Fases del pla d'igualtat (5 h)
  • Formalització del compromís
  • Constitució de la Taula Negociadora del Pla d'Igualtat
  • Utilització de metodologies de treball mitjançant eines quantitatives i qualitatives des d'una perspectiva de gènere
  • Diagnòstic
  • Elaboració del Pla d'Igualtat
  • Posada en marxa del Pla d'Igualtat
  • Seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat
  • Elaboració de propostes de futur
  • Disseny i definició dels indicadors que mesuren els objectius aconseguits en una cultura empresarial igualitària
 • Mòdul 4. Registre d'accions positives implementades durant el període de vigència del pla d'igualtat. Bones pràctiques (5 h)
  • Seguiment del Pla d'Igualtat
  • Seguiment de les accions
  • Avaluació del Pla d'Igualtat
   • Avaluació de les activitats incorporades al Pla d'Igualtat
  • Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla d'Igualtat

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació les persones participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge les persones participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, les persones participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.