Vés al contingut

Igualtat i no discriminació a l'àmbit laboral (12 h)

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
12h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
ind_igualtat

El present curs té com a objectiu principal identificar la metodologia i les eines per aplicar el principi d'igualtat i no discriminació en l'ocupació, incloent-hi la capacitat d'identificar i abordar les fonts de desigualtats i discriminacions entre dones i homes a l'entorn laboral. 

Es pretén fomentar una actitud proactiva en la identificació de les variables generadores de desigualtats, una capacitat analítica i reflexiva per seleccionar les millors eines i una actitud positiva en la promoció de la igualtat de gènere a l'empresa, així com la responsabilitat en l'ús i implementació d'aquestes eines. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Identificar la metodologia i les eines que permeten aplicar el principi d'igualtat i no discriminació en l'ocupació.

Objectius específics:

 • Identificar i analitzar els elements de l'entorn laboral que són fonts de generació de desigualtats i discriminacions entre dones i homes.

 • Identificar i aplicar les eines que l'empresa ha d'implementar per donar resposta a les desigualtats entre dones i homes a l'entorn laboral.

 

Competències i habilitats

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Actitud proactiva en la identificació de variables i elements generadors de desigualtats entre dones i homes a l'àmbit laboral.

 • Capacitat d'anàlisi integral de la realitat de les dones a l'àmbit laboral.

 • Actitud positiva i proactiva en la promoció de la igualtat entre dones i homes a l'àmbit laboral. 

 • Actitud positiva davant de l'adopció de mecanismes i eines que promoguin la igualtat a l'empresa.

 • Responsabilitat en l'ús i la implementació de les eines per promoure la igualtat a l'empresa.

 • Actitud analítica i reflexiva per identificar les millors eines per donar resposta a les necessitats de l'empresa en matèria d'igualtat.

 

Contingut
 • Mòdul 1. El principi de no discriminació per raó de sexe a l'àmbit laboral (6h)
  • Definició de conceptes previs en matèria d'igualtat
   • Sexe i gènere
   • Igualtat real i igualtat legal
   • Sostre de vidre i terra enganxós
   • Bretxa retributiva de gènere 
  • Identificació i anàlisi de situacions susceptibles de causar desigualtat entre dones i homes a l'àmbit laboral
   • Criteris de publicació de vacants de treball
   • Criteris de selecció de personal
   • Criteris de promoció professional
   • Accés a la formació per al reciclatge i l'actualització professional
   • Estructura salarial i conceptes retributius
   • Respecte als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
   • Foment de la corresponsabilitat
 • Mòdul 2. Eines per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'àmbit laboral (6h)
  • Conceptualització del Pla d'igualtat
   • Funcionalitats del pla d'igualtat
   • Concepte i marc legal dels plans d'igualtat
   • Contingut de l'auditoria retributiva
   • Concepte i marc legal de les auditories retributives
   • Contingut dels plans d'igualtat
  • Conceptualització del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
   • Funcionalitats del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
   • Concepte i marc legal del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
   • Contingut del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació les persones participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals profes

sionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge les persones participants estan acompanyades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, les persones participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els i les participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.