Vés al contingut

Cures auxiliars en l'atenció higienicosanitària

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
cahs_cures_auxiliars_atencio_higienicosanitaria.jpg

L’increment de l’esperança de vida i de l’aparició de malalties cròniques ha provocat un augment de persones amb necessitats especials d’atenció. Vetllar pel seu benestar implica tenir-ne en consideració les diferents necessitats i graus de dependència.

El coneixement de totes les cures higièniques i sanitàries, així com dels aspectes crítics que cal tenir en compte a l’hora d’aplicar-les, permet oferir una atenció de qualitat, segura i individualitzada.

Observar el pacient, aplicar els procediments correctament i humanitzar totes aquestes tasques són elements clau en l’atenció higienicosanitària i en la millora del benestar del pacient. En aquest sentit, la TCAI hi té un paper fonamental.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Millorar els coneixements per a desenvolupar intervencions d’atenció física a pacients amb necessitats d’atenció.

Objectius específics:

 • Aprendre totes les tècniques necessàries per a mantenir els usuaris en condicions d'higiene personal, aportant l'ajuda que necessitin en funció de les seves necessitats.
 • Conèixer tots els requisits necessaris per a mantenir les condicions higienicosanitàries dels usuaris.
 • Saber fer cures post mortem, segons els protocols establerts, per a poder col·laborar amb el personal sanitari.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Competència en atenció centrada en la persona.

 • Habilitats comunicatives.

 • Coneixements tècnics especialitzats.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Atenció higienicosanitària (3 h)
  • Cura de la pell
  • Úlceres per pressió
  • Canvis posturals
 • Mòdul 2. L’habitació del pacient i el llit (1 h)
  • L’habitació del pacient
  • El llit del pacient
 • Mòdul 3. Recollida i transport de mostres biològiques (1 h)
  • Les mostres biològiques
  • Procediments per a la recollida de mostres específiques
 • Mòdul 4. Mobilització de pacients (6 h)
  • Introducció a la mobilització
  • Mobilització sense suport tècnic
  • Mobilització amb suport tècnic
  • Ajuts a la marxa del pacient
  • Foment de l’autonomia
 • Mòdul 5. Mobilització de pacients segons patologia (4 h)
  • Pacient de traumatologia
  • Pacient de cirurgia abdominal
  • Pacient de cures intensives
  • Pacient de cures pal·liatives 
  • Pacient de neurologia
 • Mòdul 6. Subjecció i contenció (2 h)
  • Conceptes de contenció i subjecció
  • Legislació i normativa
 • Mòdul 7. Prevenció d’infeccions (3 h)
  • Infeccions nosocomials
  • Mesures generals per a la prevenció d’infeccions
  • Gestió de residus sanitaris
 • Mòdul 8. Eliminació: control i tipus (4 h)
  • L’eliminació
  • Eliminació urinària: diüresi
  • Eliminació digestiva: deposicions
  • Recollida de mostres en l’eliminació
 • Mòdul 9. Cures del pacient ostomitzat (2 h)
  • Introducció a les ostomies
  • Ostomies del sistema digestiu
  • Ostomies del sistema urinari
  • Educació sanitària al pacient portador d’ostomia
 • Mòdul 10. Drenatges (2 h)
  • Drenatges: tipus i funcions
  • Cures generals al pacient portador de drenatge
  • Drenatges més habituals i cures específiques
 • Mòdul 11. Cures post mortem (2 h) 
  • Necessitats del pacient en situació d’últims dies
  • Acompanyament a la família i cuidadors
 • Continguts de sostenibilitat o economia verda (al llarg del curs)
  • Gestió de residus
  • Empremta ecològica
  • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, i també un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estaran acompanyats/ades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats que s’han adquirit.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.