Vés al contingut

Cures auxiliars específiques i maneig del pacient crític

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023) que treballen a Catalunya
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
 • Subvencionat

  *Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023) que treballen a Catalunya
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
cures_auxiliars_específiques_maneig_pacient_critic

La figura de la TCAI és fonamental en un hospital, ja que és la professional que, conjuntament amb la infermera, s’encarrega de donar resposta a les necessitats més bàsiques del pacient. La seva intervenció dintre de l’equip multidisciplinari contribueix al fet que la resta de professionals actuïn de forma més ràpida i eficaç, la qual cosa repercuteix en un benefici per al pacient. 

Una de les característiques més valorades en un servei de crítics és la proactivitat, és a dir, la capacitat de preveure i avançar-se a les possibles necessitats dels pacients.

Aquest curs et proporcionarà els fonaments teòrics per afrontar situacions crítiques amb confiança i tranquil·litat. Entendràs què fas i per què ho fas, sabent que no treballem soles i que les decisions més complicades es prenen en equip.

Però, més enllà del coneixement tècnic, veuràs com cada acció va sempre acompanyada de l'aspecte humà: l'empatia és indispensable per posar al centre la persona. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Tenir els coneixements i habilitats generals i específiques necessàries per a una atenció al pacient segura i de qualitat a l'àrea de crítics i dins d'un equip multidisciplinari. 

Objectius específics:

 • Identificar l’equipament bàsic i específic de l'àrea de crítics.

 • Adquirir els coneixements necessaris per proporcionar protecció i seguretat als pacients.

 • Implementar les tasques i procediments associats a les competències del personal auxiliar a l'àrea de crítics. 

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Habilitats especialitzades en atenció centrada en la persona.
 • Habilitats comunicatives.
 • Coneixements tècnics especialitzats. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Estructura de l'àrea de crítics, equipament i material (5 h)
  • Organització dels diferents espais
  • Tipus i ús dels aparells
  • Material específic. Tipus de procediments
  • Manteniment, neteja i desinfecció
 • Mòdul 2. Alimentació i nutrició en el pacient crític (3 h)
  • Tipus de dietes i registre
  • Nutrició enteral i administració
  • Alimentació i oxigenoteràpia
 • Mòdul 3. Avaluació i registre de l’eliminació en el pacient crític (4 h)
  • Valoració i patró de l’eliminació
  • Balanç hídric
  • Dispositius
  • Ènemes
  • Recollida de mostres
 • Mòdul 4. Drenatges i ostomies (2 h)
  • Tipus de drenatges
  • Tipus i canvi dispositius ostomies
 • Mòdul 5. Mobilitzacions i transferències del malalt crític (4 h)
  • Descripció de tipus de llits, lliteres, i cadires de rodes. Funcionament bàsic
  • Mobilització i marxa sense ajuts tècnics
  • Mobilització i marxa amb ajuts tècnics. Tipus i característiques d’ajuts a la mobilització: caminadors, crosses i grues
 • Mòdul 6. Identificació i intervencions davant de situacions d’emergència (3 h)
  • Codis 
  • Detecció de situacions emergents
 • Mòdul 7. Atenció centrada en el pacient. Cultura d'humanització de l'atenció (4 h)
  • Habilitats comunicatives 
  • Suport psicològic i acompanyament en situacions difícils
  • Intercanvi d’informació entre professionals. Canvi conjunt
  • Comunicació amb el pacient i les famílies
  • Perspectiva de gènere
 • Mòdul 8. Cultura de Seguretat del Pacient (3 h)
  • Què s’entén per una atenció segura i seguretat del pacient
  • Incident, quasi-incident- esdeveniment advers
  • Aprenent dels errors: la importància de la notificació
 • Continguts sostenibilitat o economia verda (al llarg del curs)
  • Continguts al llarg del curs:
   • Gestió de residus a l’àrea d’hospitalització
   • Empremta ecològica
   • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC_2-2256-11_2: Aplicar cures auxiliars sanitàries especialitzades

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració