Vés al contingut

Cures auxiliars específiques en el procés quirúrgic

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023) que treballen a Catalunya
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
cures_auxiliars_específiques_proces_quirurgic

La figura de la TCAI és fonamental en un hospital, ja que és la professional que, conjuntament amb la infermera, s’encarrega de donar resposta a les necessitats més bàsiques del pacient. La seva intervenció dintre de l’equip multidisciplinari contribueix al fet que la resta de professionals actuïn de forma més ràpida i eficaç, la qual cosa repercuteix en un benefici per al pacient. 

Aquest curs et proporcionarà els fonaments teòrics per familiaritzar-te amb el procés quirúrgic i les seves etapes; així com aprendre quines són les característiques bàsiques dels elements del procés quirúrgic: el quiròfan i la intervenció quirúrgica.

Però, més enllà del coneixement tècnic, veuràs com cada acció va sempre acompanyada de l'aspecte humà: l'empatia és indispensable per posar al centre la persona. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Tenir els coneixements, actituds i habilitats generals i específics necessaris per a una atenció al pacient segura i de qualitat dins d’un equip multidisciplinari durant tot el procés quirúrgic.

Objectius específics:

 • Proporcionar atenció sanitària amb seguretat i qualitat al pacient quirúrgic i als acompanyants, d’acord amb les necessitats de les persones.
 • Proporcionar protecció i seguretat als pacients en les diferents posicions quirúrgiques per a cada tipus d’intervenció quirúrgica.
 • Detectar signes d’alarma de possibles complicacions anestèsiques i/o quirúrgiques en el pacient durant el postoperatori immediat.
 • Desenvolupar habilitats en el maneig de les diferents taules quirúrgiques i accessoris.
 • Identificar l’equipament bàsic i específic segons la intervenció quirúrgica. 

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Habilitats especialitzades en atenció centrada en la persona.
 • Habilitats comunicatives.
 • Coneixements tècnics especialitzats.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Definició del procés quirúrgic (1 h)
  • Característiques del procés quirúrgic programat i urgent 
 • Mòdul 2. Entorn i espais perioperatoris (3 h)
 • Circuits de pacients, material i professionals
 • Espais perioperatoris: preoperatori, bloc quirúrgic, reanimació i unitat del dolor 
 • Mòdul 3. Procés quirúrgic: acollida preoperatòria (2 h)
  • Acollida del pacient. Identificació activa
  • Preparació prequirúrgica per a cada intervenció quirúrgica: generalitats
 • Mòdul 4. Procés quirúrgic: bloc quirúrgic (6 h)
  • Objectius del bloc quirúrgic: peça clau del procés quirúrgic
  • Mobilització i col·locació del pacient a quiròfan
  • Equipament i material necessari en un quiròfan
  • Tipus i ús d’equipament
  • Material específic per les diferents especialitats quirúrgiques
  • Manteniment i neteja dels diferents equips
  • Desinfecció i esterilització
 • Mòdul 5. Procés quirúrgic: Unitat de Reanimació (REA) / Unitat de Reanimació Postanestèsica (URPA) (6 h)
  • Objectius de la unitat de Reanimació Postanestèsica: peça clau del procés quirúrgic
  • Equipament i material de la unitat reanimació. Reposició i ordre d’espais
  • Preparació del box
  • Acollida del pacient. Identificació activa
  • Atenció i cures durant l’estada a la unitat 
  • Cures genèriques del pacient en el postoperatori immediat
  • Cures específiques segons el tipus d'intervenció
  • Complicacions
  • Preparació del pacient pel trasllat a hospitalització. Checklist. Full de registre de cures
 • Mòdul 6. Procés quirúrgic: Unitat del dolor (3 h)
  • Objectius de la unitat del dolor
  • Equipament i material necessari en un gabinet quirúrgic
  • Característiques del pacient amb dolor crònic i agut 
 • Mòdul 7. Atenció centrada en el pacient. Cultura d’humanització de l’atenció (4 h)
  • Habilitats comunicatives 
  • Suport psicològic i acompanyament en situacions difícils
  • Intercanvi d’informació entre professionals. Canvi conjunt
  • Comunicació amb el pacient i les famílies
  • Perspectiva de gènere
 • Mòdul 8. Qualitat i seguretat en el procés quirúrgic (5 h)
  • Cultura de seguretat del Pacient
  • Què s’entén per una atenció segura i seguretat del pacient
  • Incident, quasi incident i esdeveniment advers
  • Aprenent dels errors: la importància de la notificació
  • Pràctica segura: identificació del pacient
  • Pràctica segura: prevenció de caigudes
  • Pràctica segura: prevenció d’úlceres per pressió
  • Pràctica segura: prevenció i control de la infecció
  • Pràctica segura: posicions correctes del pacient
  • Pràctica segura: fer i formar part d'un equip assistencial
 • Continguts de sostenibilitat o economia verda (al llarg del curs)
  • Gestió de residus a l’àrea d’hospitalització
  • Empremta ecològica
  • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS 2030 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC_2-2256-11_2: Aplicar cures auxiliars sanitàries especialitzades

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració